Jdi na obsah Jdi na menu
 

 Školní řád

22. 8. 2020
 
Mateřská škola Doloplazy se školní jídelnou, okres Prostějov, příspěvková organizace, 79826 Doloplazy 50, okres: Prostějov

ŠKOLNÍ ŘÁD
Účinnost od: 1. 9. 2020                                                                                                                

Ředitelka školy podle § 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává tento školní řád.
Obsah školního řádu:
1.   Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
2.   Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
3.   Provoz a vnitřní režim školy
4.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
5.   Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,  nepřátelství nebo násilí
6.   Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců dětí
7.   Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

1  Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve škole
 
Dítě má právo:
aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit)
na poradenskou pomoc školy a školských zařízení uvedených ve školském zákoně, na poskytnutí podpůrných opatření podle druhu postižení
být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku...)
být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůstat ve zdravého jedince tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí…)
být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu, jednat a žít svým vlastním způsobem)
(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
 
Dítě má povinnost:
dodržovat společná pravidla soužití, oznámit paní učitelce, když chce opustit třídu
dbát pokynů k upevňování hygienických, sebeobslužných a společenských návyků 
chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížilo
dodržovat školní řád, plnit pokyny školy a pedagogů k ochraně zdraví a bezpečnosti,   s nimiž byly seznámeny, neničit práci druhých ani majetek školy
 
Zákonný zástupce má právo:
na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, konzultovat výchovné i jiné problémy – kontakt rodičů s pedagogickými pracovnicemi je umožněn denně při předávání dětí, rodiče mají možnost kdykoliv si vyžádat konzultaci s učitelkou i ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu). V případě mírných obtíží dítěte ve vzdělávání jsou mu poskytnuta podpůrná opatření 1. stupně, která slouží k jejich kompenzaci. Škola je poskytuje i bez doporučení školského poradenského zařízení. Nemusí být předchozí písemný souhlas zákonného zástupce. Pokud k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nepostačují podpůrná opatření 1. stupně, je zákonnému zástupci doporučena návštěva školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, příp. doporučení podpůrných opatření vyšších stupňů.
zapojit se do práce školy, předkládat a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí
přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
projevit jakékoliv připomínky k provozu mateřské školy, k práci pedagogických pracovnic, dalších zaměstnanců a ředitelky školy
stížnosti, oznámení a podněty k práci podávat ředitelce školy
požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu
na poradenskou pomoc mateřské školy v záležitostech týkajících se výchovy a vzdělávání dětí
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí 
napsat případné návrhy, náměty a připomínky do schránky v šatně MŠ
 
Povinnosti zákonných zástupců:
informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích, infekčních onemocnění dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, či ohrozit zdraví ostatních dětí
nevodit do MŠ nemocné dítě, nevodit do MŠ dítě, které má vši, spolupracovat se školou při řešení případných problémů v otázce rodičovské odpovědnosti, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou - oznamují škole omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti, přechod dítěte do péče jednoho z rodičů, soudně vydaný zákaz styku s dítětem a další zvláštní opatření při výchově dítěte
oznamovat škole údaje do školní matriky (evidence dětí), s tím souvisí i povinnost oznámit v průběhu celé docházky každou změnu, týkající se osobních dat dítěte či zákonného zástupce (např. změna adresy, příjmení, pojišťovny, telefonní kontakt apod.)
předat osobně dítě pedagogické pracovnici, a to ve dveřích do třídy, zbytečně neprodlužovat dobu předávání a vyzvedávání dítěte, opustit MŠ po převzetí dítěte, pohybovat se pouze v prostoru šaten, chodeb, schodiště. V době adaptace dítěte v MŠ je možné se dohodnout na individuálním adaptačním režimu a úpravě těchto pravidel. 
zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, bylo vhodně a čistě upraveno, bylo zdravé
osobní věci, které děti nepoznají, je třeba ve vlastním zájmu označit
povinnost omlouvat plánovanou nepřítomnost svého dítěte včas, v případě náhlého onemocnění omluvit nepřítomnost telefonicky či osobně co nejrychleji, nejpozději do druhého dne, odhlásit stravu a předem nahlásit stravu ve stanoveném termínu
zúčastnit se osobně na vyzvání ředitelky školy projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte
řídit se tímto školním řádem, sledovat informační nástěnku v šatně dětí, informace o programu školy, termínech akcí, výletů apod.
řádně a včas v uvedeném termínu platit stravné a úplatu za předškolní vzdělávání
nést odpovědnost za to, že jejich dítě nenosí do mateřské školy nebezpečné předměty, věci ohrožující zdraví (zápalky, može, špičaté předměty, žvýkačky, tvrdé bonbony) a cenné věci anebo peníze.
 
 
2  Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole
 
dodržovat vzájemné zdvořilé, vstřícné a kulturní chování
všichni musí dodržovat pravidla slušné a zdvořilé komunikace 
sdělené informace ze strany zákonných zástupců považovat za důvěrné
zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu s dětmi, zákonnými zástupci dětí a veřejnosti ke škole
podněty a stížnosti ze strany zákonných zástupců dětí je povinna řešit ředitelka školy, mohou být sděleny ústní či písemnou formou, a to i anonymně využitím schránky důvěry umístěné v šatně MŠ. Rodiče mají také možnost se vyjádřit v dotaznících.
 
 
3  Provoz a vnitřní režim školy
 
Škola má 2 třídy - třídu mladších dětí a třídu starších dětí, obě s celodenním provozem. Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. V souvislosti s prostorovými možnostmi, se vzděláváním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých se počty dětí ve třídách mohou upravit dle platných právních předpisů. 
 
Provozní doba MŠ:  
6.30 – 16.00 hodin
 
Název a adresa: 
Mateřská škola Doloplazy se školní jídelnou, okres Prostějov, příspěvková organizace, Doloplazy 50, 798 26
 
Kontakty:  
telefon: 582 388 292, 602 469 761
e-mail: ms.doloplazy@volny.cz
internetová stránka: www.msdoloplazy.estranky.cz
 
Ředitelka školy:  
Mgr. Lada Hronková
 
Zřizovatel školy: 
Obec Doloplazy
 
MŠ uzavřena:  
Pro bezpečnost dětí je MŠ během celého dne uzavřena, otvírání dveří je zajištěno videotelefony. 
 
Vyzvedávání dětí: 
Zákonní  zástupci  si  vyzvedávají  děti  po  obědě od 12.00 do 12.30 hodin  a  po odpoledním odpočinku od 14.30 hodin v budově školy, popř. na zahradě školy. Vyzvedávání a přijímání dětí mimo běžnou dobu lze kdykoliv dohodnout s pedagogickou pracovnicí.
 
Omlouvání a absence dětí:
Nepřítomnost  dítěte  je třeba omluvit co nejdříve, nejpozději do druhého dne. Návrat zpět do MŠ je nutné hlásit předem, aby byla nahlášena strava (nejpozději do 7 hodin ráno na tentýž den).
 
 
Organizace dne v mateřské škole
6:30 – 8:30  scházení dětí v MŠ (děti s povinným předškolním vzděláváním do 8 h)
6.30 – 9:30  spontánní hry a činnosti; hygiena, průběžná svačina; pohybové a relaxační aktivity; řízené činnosti k naplnění školního vzdělávacího programu 
9:30 – 11:30  příprava na pobyt venku a pobyt venku
11:30 – 12:30  oběd, hygiena, příprava na odpočinek a rozcházení dětí
12:30 – 14:00  pohádka, odpočinek na lehátkách, klidové činnosti dle volby dětí
14:00 – 14:30  vstávání dětí, hygiena, odpolední svačina
14:30 – 16:00  spontánní hry a činnosti ve třídě nebo na zahradě MŠ, rozcházení dětí
 
 
Přerušení nebo omezení provozu MŠ
 
Provoz mateřské školy lze omezit, nebo přerušit. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka po projednání se zřizovatelem. Informaci o tom zveřejní na nástěnce mateřské školy. Každé plánované uzavření mateřské školy je zákonným zástupcům oznámeno minimálně 2 měsíce předem. 
Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než o letních prázdninách. Za závažné důvody se považují organizační a technické příčiny, které znemožňují provoz školy. Pokud taková situace nastane, zveřejní tuto informaci ředitelka školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.
 
Přijímání dětí do předškolního vzdělávání
 
Předškolní vzdělávání se organizuje na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.
Nejpozději do 30 dnů po podání žádosti bude zveřejněno Rozhodnutí ředitelky školy o výsledcích přijímacího řízení (na přístupném místě ve škole, na webových stránkách školy). Rozhodnutí o nepřijetí budou doručena v písemné podobě poštou doporučeně v tomtéž termínu. 
Podle § 1 odst. vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ředitelka MŠ stanoví se zákonným zástupcem dny docházky dítěte a délku jeho pobytu v MŠ. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutné je opět dohodnout s ředitelkou školy.
Pokud se v mateřské škole vzdělává dítě kratší dobu než odpovídá provozu, lze na zbývající dobu v souladu s §34 odst. 10 školského zákona přijmout další dítě (s omezením docházky), aniž by se započítávalo do nejvyššího povoleného počtu dětí.  
Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně.
Při podezření na infekční onemocnění a po vyléčení onemocnění má právo pedagogický zaměstnanec požadovat od zákonného zástupce lékařské potvrzení a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu (v zájmu zdraví ostatních dětí). 
Pokud dítě projevuje známky onemocnění při pobytu v mateřské škole (teplota, nevolnost  atd.), je zákonný zástupce neprodleně telefonicky informován a vyzván k vyzvednutí dítěte a k zajištění další zdravotní péče dítěti.
Zákonný zástupce dítěte je povinný doložit doklad (potvrzení dětského lékaře) o očkování dítěte dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů (jesle nebo předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
 
Zápis dětí do MŠ
 
     Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v zákonem stanoveném termínu, a to od 2. do 16. května. Přesný den a čas zápisu stanovuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O zápisu ředitelka informuje veřejnost prostřednictvím webových stránek školy, vyvěšením letáků i vyhlášením v místním rozhlase. 
 
Po obdržení žádosti o přijetí do mateřské školy od ředitelky (tiskopisy je možné si v MŠ vyzvednout předem), zákonní zástupci žádost vyplní a doloží vyjádřením lékaře, že je dítě řádně očkováno dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a odevzdají zpět ředitelce školy. Zákonní zástupci jsou povinni odevzdat taktéž Evidenční list dítěte a uvést do něj pravdivé údaje, včetně údajů o zdravotním stavu dítěte. K zápisu je třeba si přinést platný průkaz totožnosti, popřípadě doklad o svěření dítěte do péče, rodný list dítěte, osoby se státní příslušností mimo EU prokážou oprávněnost svého pobytu na území ČR požadovaným potvrzením.
O rozhodnutí o přijetí rozhoduje ředitelka školy, i o zkušební době pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Děti se do MŠ přijímají na základě kritérií zpracovanými školou. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud nebude překročena kapacita školy a hygienická kritéria.
 
Povinné předškolní vzdělávání
 
     Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením. 
           
     Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou   mateřskou školu, nebo     
a) individuální vzdělávání
b) přípravnou třídu ZŠ nebo ZŠ speciální (§ 47 a 48 a)
c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR (§38)
 
     V případě plnění povinného předškolního vzdělávání podle možnosti výše uvedené, je zákonný zástupce povinen oznámit ředitelce spádové MŠ tuto skutečnost nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. 
 
     V případě individuálního vzdělávání je třeba absolvovat zápis do mateřské školy (pokud již dítě školu nenavštěvuje), poté doručit ředitelce školy Oznámení o individuálním vzdělávání. Oznámení musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo a místo trvalého pobytu, období individuálního vzdělávání a důvody. Ředitelka mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno (oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání). Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů během měsíce listopadu, přesný termín (v případě potřeby i náhradní termín) bude stanoven po vzájemné dohodě se zákonným zástupcem dítěte. Mateřská škola případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření (v opačném případě ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte). Ověření provádí ředitelka školy na základě  individuální práce s dítětem a pozorování dítěte při návštěvě MŠ.
 
     Uvolňování a omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním: zákonný zástupce je povinen sdělit důvod nepřítomnosti dítěte, popř. neúčasti dítěte při vzdělávání distančním způsobem. Pokud je k doložení důvodů nepřítomnosti dítěte vyzván ředitelkou, je povinen toto doložit do 3 dnů ode dne výzvy.
 
     Rozsah povinného předškolního vzdělávání je 4 hodiny denně, a to od 8.00 do 12.00 h.
 
 
Odklad povinné školní docházky
 
     Pokud rodiče žádají odklad povinné školní docházky pro své dítě, oznámí to ředitelce mateřské školy. Po obdržení rozhodnutí o odkladu školní docházky ze základní školy odevzdají rodiče jeho kopii ředitelce mateřské školy.
 
 
Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Doloplazy se školní jídelnou:
 
1)  Děti s odkladem školní docházky a trvalým pobytem dítěte v obci Doloplazy
2)  Děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalým pobytem dítěte v obci Doloplazy 
3)  Děti s trvalým pobytem dítěte v obci Doloplazy seřazené od nejstarších dětí po děti nejmladší (Pozn. nejmladší – dovršení věku dvou let do 31.8 příslušného kalendářního roku)
4)  Děti z dalšího okolí v případě volné kapacity, přičemž upřednostňujeme děti, které již mateřskou školu navštěvují s omezením docházky a děti, které mají v mateřské škole sourozence. Dále zohledňujeme věk dítěte (od nejstarších po nejmladší). 
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy, po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 34 odst. 6).
 
Ukončení docházky dítěte do MŠ
 
     Podle § 35 odst. 1 písm. a), b), c) a písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, může ředitelka školy ukončit docházku dítěte do MŠ jestliže: 
dítě bez omluvy zákonného zástupce nedochází do mateřské školy déle než dva        týdny,
zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
na doporučení lékaře nebo školského poradenského zařízení,
zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání nebo za školní stravování.
     Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 
Platby v mateřské škole
 
1) Stravování dětí 
 
Školní stravování zabezpečuje školní jídelna MŠ Doloplazy. Při přípravě jídel postupuje ŠJ podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Zároveň zajišťuje v průběhu celého dne i dostatek tekutin, které děti konzumují v rámci pitného režimu.
Vyúčtování stravného, připomínky a požadavky se vyřizují osobně, nebo telefonicky u ředitelky školy nebo u vedoucí školní kuchyně.
Stravování v MŠ zahrnuje přesnídávku, oběd a svačinu.
Dietní stravování školní jídelna neposkytuje, ale na základě lékařského potvrzení lze v MŠ podávat dítěti jídlo přinesené rodičem z domu, a to při zachování hygienických požadavků.
Podle § 4 odst. 1–2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte stravování tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.
Úplata za školní stravování je pro zákonné zástupce povinná. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení provozu školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.
Pokud dítě odchází po obědě, má nárok na odpolední svačinu, kterou si odnáší s sebou.  
První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok si stravu vyzvednout do vlastních jídlonosičů. Pokud rodiče své dítě včas neodhlásí (neomluví), jsou rodiče povinni stravu zaplatit. Rodič zajistí i nahlášení stravy. Odhlašování a nahlašování stravy je možné do 7 hodin ráno na tentýž den. 
Strava se platí zpětně za minulý měsíc, vždy do 10. dne měsíce, bezhotovostně na účet MŠ. 
 
2) Úplata za předškolní vzdělávání (školné)
 
Měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen „úplata“) stanoví ředitelka školy na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě v mateřské škole nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. 
V době omezení nebo přerušení provozu mateřské školy delší než 5 vyučovacích dnů bude úplata poměrně snížena.
Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bezúplatně, a to i při odkladu školní docházky.
Dítě, které mateřskou školu nenavštěvuje po celý kalendářní měsíc, za tento měsíc úplatu za vzdělávání neplatí.
Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí (dítě přijaté s omezením docházky) stanoví výši úplaty ředitelka školy, nejvýše však 2/3 výše úplaty v příslušném provozu. 
Úplata za předškolní vzdělávání se platí zpětně za minulý měsíc, do 10. dne měsíce, a to bezhotovostně na účet MŠ.
 
 
4  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 
Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), za bezpečnost dětí zodpovídá pedagogický pracovník mateřské školy od okamžiku, kdy mu zákonný zástupce osobně předá dítě a to až do doby, kdy si opět zákonný zástupce dítě osobně vyzvedne. Nestačí dítě doprovodit pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že už dojde samo. V takovém případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za dítě. Při odchodu s dítětem zástupce též osobně kontaktuje učitelku.   
Dítě lze vydat též zákonným zástupcem pověřené osobě, a to na základě formuláře Zmocnění k odvádění dítěte z MŠ, který jasně vyplněný odevzdá zákonný zástupce škole. Rodiče jsou si tímto vědomi, že podle § 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, mají nezletilí způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. V případě, že si zákonný zástupce či pověřená osoba dítě před koncem provozní doby nevyzvedne, budou rodiče telefonicky vyzváni k vyzvednutí dítěte. Není-li možné kontaktovat rodiče, dítě zůstává s pedagogickým pracovníkem v budově MŠ, pedagogický pracovník informuje ředitelku školy a je oprávněn kontaktovat Obecní úřad Doloplazy, popř. OSPOD k řešení vzniklé situace.
Pro zajištění bezpečnosti dětí je MŠ během celého dne uzavřena, otvírání dveří je zajištěno videotelefony. 
Mateřskou školu navštěvují děti zdravé po stránce fyzické i psychické a bez vnějších známek akutního onemocnění. Zdravotní stav dítěte konzultuje pedagogická pracovnice se zákonným zástupcem po příchodu dítěte do MŠ. Zákonný zástupce je povinen hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
Mateřská škola má dle školského zákona 561/2004 Sb. povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání, tzn. má zároveň povinnost ochránit děti v mateřské škole před kontaktem s dítětem, které má zjevné příznaky přenosné nemoci. Právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy nemůže být nucena brát na sebe odpovědnost za podmínek ztížených nemocí dítěte, zvláště pokud by tím narušila plnění odpovědnosti k dalším dětem, které by se mohly nemocí nakazit!
Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, z toho tedy vyplývá, že i mateřská škola má nejen právo, ale také povinnost odmítnout nástup dítěte do školky, pokud jeví zřejmé příznaky přenosné nemoci, a že na straně zákonného zástupce je povinnost dítě v tomto stavu do mateřské školy nevodit!
Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti, které nejeví známky onemocnění (teplota, rýma, kašel, zarudlé spojivky, průjem, zvracení..). Nemocné dítě učitelka nemůže přijmout do kolektivu zdravých dětí. Též děti nedoléčené, v rekonvalescenci lze přijmout jen na základě lékařského doporučení, že se dítě může zúčastnit vzdělávání, aniž by bylo ohroženo zdraví a bezpečnost jeho i ostatních dětí.
V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky jako jsou kapky do nosu apod. Žádáme maximální ohleduplnost ke zdravým dětem i k personálu školy!
Dítě, u něhož se vyskytují živé vši anebo hnidy, nesmí být zařazeno do dětského kolektivu. Dle občanského zákoníku (§858 zákona č. 89/2012 Sb.) je rodič povinen pečovat o zdraví dítěte, tedy je povinen sledovat i výskyt vší a zajistit léčbu, to znamená odvšivení dítěte.
Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.
Při pobytu dětí mimo MŠ a při zajišťování akcí školy (např. výlety, návštěvy kulturních akcí apod.) rozhodne ředitelka školy o počtu pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Při zvýšení počtu dětí připadajících na jednoho učitele při pobytu mimo MŠ nebo při specifických činnostech, např. sportovní činnosti, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečném případě jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
Nastane-li úraz, je pedagogická pracovnice povinna ihned zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření (RTG vyšetření aj.).
Nastane-li úraz dítěte, musí ředitelka školy nebo pedagogický pracovník okamžitě hlásit úraz zákonnému zástupci dítěte a nadále se postupuje dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí a mládeže. Úrazy se evidují v Knize úrazů, která je uložena u ředitelky školy.
Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci ve škole a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby.
Školním úrazem není úraz, který se stane dětem na cestě do školy a zpět.
Prostředky první pomoci jsou uloženy v lékárničce, která je umístěna v chodbě mezi schodištem a kuchyní, zde jsou i telefonické kontakty pro poskytnutí pomoci.  
Při překonávání schodiště (v budově MŠ i mimo ni) je nutný dohled pedagogického pracovníka.
Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví dětí (zápalky, nože, špičaté předměty, cenné předměty, peníze ani tvrdé bonbony)
Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení dětí ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu dětí, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz…). Pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází.  
V celém objektu mateřské školy je zákaz kouření včetně elektronických cigaret (budova i přilehlé prostory školní zahrady).
Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:
 
Přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích
 
děti se přesunují ve skupině, a to nejvýš ve dvojstupech
minimálně první a poslední dvojice má bezpečnostní vestu
skupina je doprovázena pedagogickým pracovníkem, nebo dvěma pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na konci
skupina k přesunu využívá především chodníků a pravé krajnice vozovky
vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce; přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod pro chodce, dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti skupiny
 
Pobyt dětí v přírodě, výlety a akce pořádané mateřskou školou
 
využívají se pouze bezpečná místa
pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné předměty a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství
zákonným zástupcům a rodinným příslušníkům dítěte není povoleno účastnit se výletů a akcí pořádaných mateřskou školou, vyjma akcí, na které jsou rodiče zváni mateřskou školou.
v případě, že si zákonný zástupce chce převzít dítě mimo mateřskou školu (např. na akcích pořádaných v obci), jeho povinností je dohodnout se s pedagogickým pracovníkem předem a informovat ho při samotném převzetí dítěte
 
 
Sportovní činnosti a pohybové aktivity
 
před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách nebo probíhají ve venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem dětí
 
Pracovní a výtvarné činnosti
 
Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit (jako jsou nůžky, nože, kladívka apod. – děti používají nůžky a nože pouze zakulacené) vykonávají děti práci s těmito nástroji pouze za dozoru pedagogického pracovníka.
 
 
5   Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 
Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci Školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem  vedeny k porozumění dané problematice závislostí a různých forem násilného chování. Dále jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí si pracovníci mateřské školy všímají vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popř. za pomoci školských poradenských zařízení.
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými i dalšími pracovníky školy a zákonnými zástupci.
Mateřská škola má vytvořena pravidla soužití, která slouží k vzájemné toleranci a jako ochrana a prevence vzniku sociálně patologických jevů, diskriminace, projevů nepřátelství nebo násilí a ochraně zdraví svého i druhých. Děti jsou seznamovány s pravidly prostřednictvím obrázků, vysvětlování i her.
Ve všech prostorách mateřské školy je zákaz činnosti propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy.
 
6  Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců dětí 
 
Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy a zacházet s ním šetrně, nepoškozovat úmyslně ostatní majetek školy.
Děti jsou vedeny tak, aby si vážily práce druhých a neničily ji, k respektu a nedotknutelnosti majetku druhých.
Při úmyslném poškození majetku školy dítětem anebo zákonným zástupcem, je zákonný zástupce povinen škodu uhradit nebo zajistit její opravu.
Bez dovolení pedagogických pracovnic neodnášet a nepůjčovat si inventář a vybavení mateřské školy domů.
V prostorách budovy vedeme děti a jejich zákonné zástupce k úspornému využívání energie, vody, materiálů…
V zájmu dodržování hygieny a čistoty v budově školy žádáme zákonné zástupce o čištění obuvi při vstupu do objektu MŠ, po vstupu do objektu o sundání obuvi či používání návleků.
Pokud zákonní zástupci zjistí v prostorách školy poškození majetku školy, je nutné tuto skutečnost neprodleně nahlásit pedagogickému pracovníku školy.
Po vyzvednutí dítěte jsou zákonní zástupci povinni zbytečně se nezdržovat v prostorách školy a budovu opustit.
 
7  Poučení o povinnosti dodržovat školní řád 
 
Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu. Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do pracovního poměru.
S obsahem Školního řádu budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce v září stávajícího roku. Školní řád bude vyvěšen v šatně dětí, kdykoliv k dalšímu prostudování.
Veškeré dodatky, popř. změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou.
Svým podpisem zaměstnanci i rodiče potvrzují, že byli seznámeni s vydáním tohoto dokumentu, s jeho konkrétním obsahem a také s povinností jej dodržovat. 
Školní řád je závazný pro všechny žáky školy, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance školy a je platný i pro akce související s výchovně vzdělávací činnosti školy, které se uskutečňují mimo budovu školy. 
 
 
V Doloplazech dne 1. 8. 2020                          Mgr. Lada Hronková
                                                                         ředitelka školy
 
 
Dodatek č. 1 Školního řádu - Distanční vzdělávání
Účinnost od: 1. 3. 2021 

 

 

Povinnost distančního vzdělávání - legislativa

 

Povinnost distančně vzdělávat má ve vymezených situacích mateřská škola ve vztahu k dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Škola musí začít povinně vzdělávat distančním způsobem:

• z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví

• z důvodu nařízení karantény, pokud není možná osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí, pro které je vzdělávání povinné.

• zároveň je stanovena povinnost těchto dětí se distančním způsobem vzdělávat

 

Způsob komunikace s dětmi a zákonnými zástupci

 

Komunikace při vzdělávání distančním způsobem bude probíhat prostřednictvím e-mailu školy, pokud nemá zákonný zástupce možnost komunikovat e-mailem, potom komunikace telefonická, popř. osobní.                                                                                                                

 

Stanovení pravidel a organizace

 

Vzdělávání bude probíhat v souladu se Školním vzdělávacím programem – integrovanými bloky a podtématy. Náměty pro společné činnosti budou zasílány e-mailem jednou za týden – vždy v úterý. Rodinám, které nemají možnost tisku, doručíme vše vytisknuté na jejich adresu. Z námětů umožňujeme dětem si vybrat, není nutné plnit všechny (děti mohou pracovat přiměřeně svým podmínkám a možnostem). Budou nabízeny jak aktivity směřující k celkovému rozvoji dětí, tak individuálně zaměřené. Vybrané úkoly a činnosti je třeba po jejich splnění zdokumentovat a poslat zpět na e-mail školy vždy do pondělí. Je také možné úkoly odevzdat do poštovní schránky školy. 

 

Omlouvání neúčasti

 

Pokud se dítě nemůže účastnit distančního vzdělávání např. z důvodu nemoci či rodinných důvodů, je třeba absenci omluvit na e-mail školy, popř. telefonicky.

 

Hodnocení výsledků

 

Škola preferuje průběžnou zpětnou vazbu prostřednictvím slovního hodnocení. Jeho cílem je podpořit motivaci a ukázat cestu k dosahování pokroku.

 

 

V Doloplazech dne 26.2.2021

 

                                                                                                Mgr. Lada Hronková

                                                                                                     ředitelka školy